Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Διπλές ευκαιρίες για εισόδημα στους Έλληνες! Ευχαριστούμε!!!


Το σχέδιο καζινοποίησης (μέσω ΟΠΑΠ) της Ελλάδας από Σαμαρά και Βενιζέλο συνεχίζεται κανονικά. Όπως αποκαλύπτει το AvantiPopoloGR η κυβέρνηση διπλασιάζει τα μηχανήματα με τα φρουτάκια που θα έχουν τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ!
Με τον ισχύοντα νόμο κάθε πρακτορείο του ΟΠΑΠ θα είχε μέχρι 25 μηχανήματα. Τώρα θα έχει 50 μηχανήματα. Κάθε προπατζίδικο δηλαδή θα είναι ένα μικρό καζίνο!

Αυτά προβλέπονται στην διάταξη που αποκαλύπτουμε για τα τυχερά παίγνια που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 120 (η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011). Είπαμε, το σχέδιο είναι κάθε γειτονιά και ένα καζίνο!
Επισημαίνεται ότι ο διπλασιασμός των παιγνιομηχανημάτων στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ γίνεται μετά την πώληση του ΟΠΑΠ στην εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο Δ. Μελισσανίδης. Και ότι ο ιδιοκτήτης του ΟΠΑΠ θα έχει μείωση του κόστους επένδυσης, αφού μειώνονται κατά 50% τα καταστήματα στα οποία θα πρέπει να ετοιμάσει για να τοποθετήσει τα φρουτάκια.
Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος του 2011 για τα τυχερά παίγνια είναι του Ε. Βενιζέλου και η νέα διάταξη του Α. Σαμαρά… Γι’ αυτό λέμε για καζινοποίηση της Ελλάδας από Σαμαρά και Βενιζέλο.
 
ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 120
Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια
  1. Στο τέλος της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν.4002/2011, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν.4141/2013 (Α’ 81), προστίθεται περίπτωση ζ ως εξής:
«ζ. Για τις παραβιάσεις των διατάξεων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου αυτού».
  1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 προστίθεται περίπτωση ιδ’ ως εξής:
«ιδ) Ο τρόπος πιστοποίησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που καθορίζει η Ε.Ε.Ε.Π. για τα κάθε είδους πληροφοριακά συστήματα των αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων. Κατά τη διαδικασία των πιστοποιήσεων αυτών όπως και εκείνων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ζητά και να λαμβάνει υπόψη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, πιστοποιήσεις οι οποίες έχουν χορηγηθεί από εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμούς πιστοποίησης. Με τον παραπάνω Κανονισμό προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς αυτοί προκειμένου οι πιστοποιήσεις τους να γίνονται δεκτές.».
  1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας.».
  1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα παιγνιομηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι πενήντα παιγνιομηχανήματα ανά κατάστημα.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου