Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων α λα γαλλικά

Στο γαλλικό μοντέλο αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων βασίζεται το σύστημα που πρόκειται να εφαρμοστεί από φέτος στον στενό δημόσιο τομέα και θα επεκταθεί εν συνεχεία στις ΔΕΚΟ, επιφέροντας σαρωτικές μετακινήσεις προσωπικού.
Το σχέδιο που ετοιμάζεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με Γάλλους εμπειρογνώμονες περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης προσόντων – ικανοτήτων και διαδικασίες μέτρησης της παραγωγικότητας – αποδοτικότητας κάθε υπαλλήλου.
Το σχετικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί προς ψήφιση περί τα τέλη Φεβρουαρίου, θα περιλαμβάνει επίσης τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων. Αυτά θα αποτελέσουν οδηγό για την κατανομή των υπαλλήλων που θα έχουν αξιολογηθεί εν τω μεταξύ.
Η αξιολόγηση θα γίνεται σε τρεις φάσεις, με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Προσωπικός φάκελος: Για κάθε δημόσιο υπάλληλο θα δημιουργηθούν ένας ηλεκτρονικός φάκελος κι ένα κλασικό χάρτινο ντοσιέ, όπου θα καταχωρούνται στοιχεία για τις σπουδές του, τα πτυχία, τα σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει, τις δεξιότητές του (χρήση Η/Υ κ.λπ.), τις ξένες γλώσσες κ.λπ. Ο φάκελος θα ενημερώνεται συνεχώς με νέα στοιχεία.

2. Συνέντευξη και εξετάσεις: Κάθε υπάλληλος θα περάσει από προσωπική συνέντευξη με εξειδικευμένους αξιολογητές, οι οποίοι θα πιστοποιούν κατά πόσο οι γνώσεις και οι δεξιότητές του ανταποκρίνονται στα στοιχεία του ατομικού φακέλου.

3. Καταγραφή ικανοτήτων: Με βάση τα στοιχεία του φακέλου, τις εκτιμήσεις των αξιολογητών και τα κριτήρια που θα έχουν θεσπιστεί, θα διαμορφώνεται το «επαγγελματικό προφίλ» κάθε υπαλλήλου. Αυτό θα είναι οδηγός για την τοποθέτησή του σε θέση ανάλογη των προσόντων και των ικανοτήτων του.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Επίσης, διαφορετική μέθοδος αξιολόγησης θα υπάρξει για τους γενικούς διευθυντές και για εργαζόμενους με προϋπηρεσία άνω των 20 ετών.

Το τελικό επαγγελματικό προφίλ των υπαλλήλων θα διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην τοποθέτησή τους, καθώς και στη μελλοντική στοχοθεσία που θα έχει ο κάθε υπάλληλος, αφού θα τοποθετείται σε περίγραμμα θέσης που θα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Στη συνέχεια σε κάθε υπουργείο θα οριστούν υπάλληλοι ως ελεγκτές του παραγόμενου έργου, οι οποίοι θα συμβάλουν στον προσδιορισμό των ετήσιων στόχων, από την επόμενη χρονιά.

Παραγωγικότητα
Μια τρίτη αξιολόγηση θα γίνεται σε ετήσια βάση, από το 2014, μετά την τοποθέτηση του υπαλλήλου σε θέση ανάλογη των προσόντων και ικανοτήτων του. Βάση αξιολόγησης θα είναι η μέτρηση της παραγωγικότητας που θα γίνεται, με πρωταρχικό κριτήριο την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν ανά υπάλληλο και οργανική μονάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου